جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات مترسک صوتی (کلاغ پران)

مجموعه ابزارها و دستگاه های مختلف جهت دور کردن آفات و جلوگیری از صدمات به مزرعه و محصولات میباشد که شامل مترسک صوتی جهت دور کردن گنجشک،کلاغ و گراز و همچنین موش دور کن و مگس گیر ها میباشد.