جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات مترسک صوتی (کلاغ پران)

مترسک صوتی (کلاغ پران)

مجموعه ابزار‌ها و دستگاه‌های مختلف جهت دور کردن آفات و جلوگیری از صدمات به مزرعه و محصولات است که شامل مترسک صوتی جهت دور کردن گنجشک، کلاغ و گراز و همچنین موش دور کن و مگس گیر‌ها است.