جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات چمن بر (سودکاتر)

چمن بر (سودکاتر)

این ماشین‌ها به عنوان سودکاتر شناخته می‌شوند و برای جابجایی و برش چمن‌های مختلف استفاده می‌شوند. از آنجا که چمن بر (سودکاتر) معمولاً در کشاورزی و نظافت فضا‌های سبز استفاده می‌شود، این وسیله می‌تواند بهبود زیبایی و نظم محیط‌های سبز را فراهم کند.