جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات موتور‌های بنزینی

موتور‌های بنزینی

موتور تک بنزینی یا تک دیزلی جایگزین مناسبی برای الکتروموتور برای هنگامی که برق کافی برای راه اندازی الکتروموتور وجود نداشته باشد. در موتور‌‌های بنزینی مشتعل شدن سوخت به کمک جرقه انجام می‌شود در حالی که در موتور‌‌های دیزلی این فرایند با استفاده از هوای فشرده همراه با دما و فشار معین صورت می‌گیرد.