محصولات چمن زن موتوری

چمن زن موتوری گیربکسی
برای کوتاه کردن و اصلاح چمن و علف بکار می رود.