جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محصولات بذر پاش و کودپاش

بذر پاش و کودپاش

بذرپاش و کودپاش در کشاورزی ابزار‌هایی هستند که برای اعمال بذر و کود به خاک به کار می‌روند. بذرپاش در زمان کاشت بذر‌‌ها، آبیاری و تغذیه کشت‌ها استفاده می‌شود. از طرف دیگر، کودپاش برای اعمال کود به خاک به منظور تغذیه گیاهان و افزایش بازده محصولات استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار تغذیه‌ای برای گیاهان عمل کنند و در کشاورزی برای رشد یکنواخت گیاهان و افزایش عملکرد محصولات بسیار موثر هستند.