جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پوستکن گردو
Understanding Walnut, Walnut Shaker, and Walnut Husking Machine
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸
نمایشگاه مشهد1
نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸