فصل برداشت گردو و بادام

گردو پوست کن

فصل برداشت گردو و بادام

قابل توجه  نمایندگان محترم:
با توجه به شروع فصل برداشت گردو و بادام در مناطق مختلف دستگاه گردو پوست سبز کن و دستگاه بادام پوست سبز کن موجود می باشد.